Cases

Leiderschapsontwikkeling

Het programma startte met een management simulatie IRIS. Dit is een managementgame en werd voor onze klant “op maat” gemaakt. De simulatie daagde de managers uit tot samenwerken met als beoogd resultaat een veranderde manier van denken, aanzetten tot betere resultaten en innovatie. Closer2Talent hield de deelnemers een spiegel voor op mogelijke veranderingen van het daadwerkelijke gedrag en op de kwaliteiten van de deelnemers. Aldus ontwikkelden zij inzichten in leiderschapsstijlen en in vormen van samenwerking. Als bijvangst leerden de deelnemers de taal te spreken van het natuurlijk ontwikkelen van mensen en organisatie.
Het continue verbeterproces werd daarmee diepgaand beleefd. De kennis en ervaringen tijdens de simulatie werden direct vertaald naar de eigen werksituatie en vastgelegd in een werkdocument. Dat document bleek uitstekende en waardevolle input tijdens de vervolg modules.

ontdek je persoonlijke talenten

           Deze krachtige en uitdagende training nodigde de deelnemer uit om naar zichzelf te kijken en te onderzoeken op welke wijze hij op een betere manier je talenten kunt benutten. Men verkreeg zicht op eigen doen en laten, denken, functioneren (op het werk en privé), gevoelens en de manier waarop men in het leven stond. Het hielp om orde en rust in het hoofd en in het leven te brengen. Het liet zien waar iemands kracht zat, hoe men zelf deuren kon openen die tot nu toe gesloten waren en hoe men veranderingen kon aanbrengen die men voorheen niet voor mogelijk hield.

360 GRADEN FEEDBACK

Tijdens de strategieformulering van een industriële organisatie werd een aanzet gemaakt tot het formuleren van een (aangescherpt) management profiel. Dit profiel is aangevuld met competenties en is als leidraad  gebruikt voor het ontwikkelprofiel van de doelgroep managers. Met behulp van 360 graden feedback en het PAPI assessment is een vlootschouw en een fit – gap analyse gemaakt. Daarna is gekeken naar de matchbaarheid van de managers op dit profiel.
De feedback van de collega’s is meegenomen tijdens het persoonlijke intakegesprek dat plaatsvond voorafgaand aan het programma. Tijdens deze intake is stil gestaan bij ieders leerdoelen, leerstijl en verwachtingen van het programma. Tijdens het trainingsprogramma is gewerkt aan ieders persoonlijk ontwikkelplan. Het voordeel van de 360 graden feedback was dat met behulp van dit instrument direct de betrokkenheid van het managementteam zichtbaar is gemaakt. Ze namen gelijk direct actief deel.

SAMENWERKENDE PARTNERS

Binnen uitzendorganisatie X zijn veel individuele kwaliteiten. Echter de verbinding onderling zou beter kunnen. Dit blijkt onder meer uit het feit dat verschillende teamleden werken vanuit en binnen hun eigen sector. Een vraagteken kan gezet worden bij de aanwezigheid van een proactieve houding en het al dan niet nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Gezien de steeds snellere veranderingen van buitenaf, is het belangrijk om er alles aan te doen om de juiste condities binnen het team te scheppen zodat verandering je niet meer overkomt maar dat je die ondergaat. Begin 2009 werd de nieuwe organisatievorm, structuur en partnership geïntroduceerd binnen de uitzendorganisatie X.

Elementen hierin zijn strategiebepaling door de partners, winstdeling ter vergroting van het zelfstandig ondernemerschap, het vergroten van het zelfsturend vermogen, proactief reageren en het nemen van initiatieven. Met behoud van vaart en daadkracht het team van partners te bewegen naar het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Closer2talent heeft hiervoor een programma creëren waarin de partners worden uitgedaagd te kijken naar de onderlinge samenwerking. Ze kennen elkaar beter, ook in termen van uitgesproken sterke en zwakke punten en verwachtingspatronen.

INTEGRAAL HRM

Vanuit het vraagstuk rondom de actualisering van het personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden of de wens voor een eigen beloningsmethodiek met salarisgebouw verzorgt Closer2Talent de opzet en implementatie van de verschillende HRM instrumenten zoals beloningsmethodiek, Performance Management en Performance Development.
Voor de beloningsmethodiek wordt gestart met het analyseren van de huidige situatie rondom salariëring en onderlinge verhouding van de rollen/ functies. Daarna wordt het format voor de functiewaardering ontwikkeld en vindt een salarisbenchmark plaats en kan de comparatio-analyse worden gemaakt. Als al deze gegevens zijn verzameld kunnen de salarisschalen worden ontwikkeld en daarna na overleg met en instemming van OR de beloningsmethodiek worden uitgerold.

Daarna volgen de projecten performance management en – development met daarin functioneren en (prestatie) beoordelen, doelengesprek, voortgangsbewaking, vlootschouw, talentontwikkeling en loopbaanplanning.

AFSCHEID EN NIEUWE START

Na een moeilijke periode van reorganiseren, afscheid nemen, nieuwe rollen, nieuweorganisatievorm en in die verandering naar de nieuwe organisatie wordt bewust gekozen voor zorgvuldigheid en transparantie waarbij medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid dienen te pakken en daarmee in hun eigen kracht kunnen gaan staan.

Aan Closer2Talent de vraag om met de ‘oude’ organisatie als geheel het proces van ‘onthechten’ aan te gaan door gezamenlijk waarderend terug te kijken en een nieuwe toekomstig perspectief te creëren. En daarna door inspiratiesessies de nieuwe organisatie te laten verbinden en te laten kijken naar gezamenlijke waarden, veranderende rollen, passies en ieders talenten.

REGIE VOEREN

Van een afdelingsmanager kregen we de ondersteuningsvraag hoe wij haar medewerkers zelf verantwoordelijkheid en initiatieven konden laten nemen in plaats van dat zij als manager moet duwen en trekken aan haar medewerkers. De kernvraag is: Hoe zorg je dat de professionals dit alles ook toepassen in de werksituatie en werkomgeving en vanuit vrijheid en professionaliteit de juiste dingen doen? Deze training heeft geresulteerd in direct meer rendement in effectiviteit van de professionals, tijdwinst door minder aansturing, sneller en sterker draagvlak, medewerkers functioneren nu autonoom op basis van kaders en sturing op inhoud is overbodig.

van taakgericht naar resultaatgericht

Workshop voor bewustwording en het laten zien van keuzes in effectief gedrag rondom de uitvoering van de projecten welke gericht is op eigen rol, bijdrage, kracht en belemmeringen. Invulling individuele competenties rondom het nieuwe werken. Met als resultaat: Inzicht in zichzelf en de groep, besef van de collectieve en individuele opdracht en projectmatige aanpak van de projecten.
Na de workshop een tussenevaluatie en gezamenlijk beeld van de gewenste noodzakelijke vervolgstappen om de balans op te maken van wat er speelt op individueel en team niveau, sterkten en belemmeringen, samenwerken en organiseren en zich op individuele kwaliteiten. Met als resultaat: inzicht in het besef van de collectieve en individuele opdracht en concrete planmatige aanpak.

TEAMDAG

Het doel van de teamsessie is om met elkaar terug en vooruit te kijken. Belangrijke pijlers voor het team als documentenstroom, inkoop en facilitaire dienstverlening krijgen bijzondere aandacht in het programma.
Als onderliggende thema’s spelen dienstverlening en samenwerken.
Per proces worden de samenwerkingsrelaties benoemt en wat de knelpunten zijn. Daarna wordt gezamenlijk de toekomst met elkaar vorm gegeven door doelen te stellen en plannen te maken voor het komende jaar.